Privacy Policy

Privacy Policy (scroll down for the UK version)

Privacy policy voor Gerben Olthof Driving Images, beheerder van www.gerbenolthof.nl

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.gerbenolthof.nl is een belangrijke taak voor mij. Daarom beschrijf ik in deze privacy policy welke informatie er wordt verzameld en hoe deze informatie gebruikt wordt.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.gerbenolthof.nl te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacy policy en de voorwaarden die hierin is opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Gerben Olthof Driving Images en specifiek www.gerbenolthof.nl, kun u mij benaderen via e-mail. Het e-mailadres is info@gerbenolthof.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker
www.gerbenolthof.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitor ik waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houd ik anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies
www.gerbenolthof.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doe ik om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op deze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Tevens houd ik bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google en Oypo, op deze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door
www.gerbenolthof.nl te beïnvloeden.

8) Privacy policy van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de privacy policy van derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen (zoals bijvoorbeeld www.oypo.nl). www.gerbenolthof.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.gerbenolthof.nl.

9) Online inschrijvingen en nieuwsbrieven
www.gerbenolthof.nl heeft geen mogelijkheden tot het invullen van formulieren en ontvangt / bewaard derhalve geen data welke verzonden is via een dergelijke tool.

===

Privacy Policy (UK version)

Privacy policy for Gerben Olthof Driving Images, manager of www.gerbenolthof.nl

1) Guaranteed Privacy
Ensuring the privacy of visitors to www.gerbenolthof.nl is an important task for me. That is why I describe in this privacy policy what information is collected and how this information is used.

2) Permission
By using the information and services on www.gerbenolthof.nl, you agree to this privacy policy and the conditions contained herein.

3) Questions
If you want to receive more information, or have questions about the privacy policy of Gerben Olthof Driving Images and specifically www.gerbenolthof.nl, you can contact me by e-mail. The e-mail address is info@gerbenolthof.nl.

4) Monitors behavior visitor
www.gerbenolthof.nl uses various techniques to keep track of who visits the website, visitor behavior on the website and which pages are visited. This is a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information that we register via cookies consists of, among other things, IP addresses, the type of browser and the pages visited.

I also monitor where visitors visit the website for the first time and from which page they leave. I keep this information anonymously and are not linked to other personal information.

5) Use of cookies
www.gerbenolthof.nl places cookies with visitors. I do this to gather information about the pages users visit on my website, to keep track of how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. I also keep track of what information the browser shares.

6) Disable cookies
You can choose to disable cookies. You do this by using the capabilities of your browser. You can find more information about these options on the website of the provider of your browser.

7) Cookies from third parties
It is possible that third parties, such as Google and Oypo.nl, advertise on this website or that other service are used. To this end, these third parties place cookies in some cases. These cookies can not be influenced by www.gerbenolthof.nl.

8) Privacy policy of advertisers / third parties
For more information about the privacy policy of third parties that are linked to this website, please visit the websites of these respective parties (eg www.oypo.nl). www.gerbenolthof.nl can not influence these cookies and the privacy policy of cookies placed by third parties. These cookies fall outside the scope of the privacy policy of www.gerbenolthof.nl.

9) Online registrations and newsletters
www.gerbenolthof.nl has no possibilities to fill in forms and therefore does not receive / store data sent via such a tool.